تمدید مهلت ارسال آثار ششمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی

نظر به درخواست‌های متعدد دریافت شده و همزمانی پایان مهلت اعلام شده (۱ بهمن ۱۳۹۰) با امتحانات دانشگاه‌ها، دبیرخانه‌ی جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن بدین وسیله اعلام می‌کند مهلت ارسال آثار «ششمین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی گمانه‌زن» تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ تمدید می‌شود. سایر شرایط و قوانین مسابقه به قوت خود باقی است. همچنین سایر شرایط و بخش‌های ویژه‌ی مسابقه در اطلاعیه‌های آتی اعلام خواهد شد.

اعلان اولیه مسابقه شامل شرایط کامل «ششمین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی گمانه‌زن» را می‌توانید در این نشانی مشاهده کنید.