اصلاحیه‌ی اعلان مسابقه‌ی داستان‌نویسی گمانه‌زن ۱۳۸۹

با توجه به تصمیم دبیر خانه‌ی جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن مبنی بر برداشتن محدودیت نشر در رسانه‌های دیگر برای مسابقه‌ی امسال، اعلام می‌شود که بند ۸ اعلان مسابقه بدین شرح تصحیح شد:

آثار ارسالی محدودیتی از لحاظ نشر در رسانه‌های دیگر (دیجیتالی و یا کاغذی) نداشته و محدودیت اعمالی فقط درباره‌ی زمان نشر در سال ۱۳۸۹ خورشیدی می‌باشد.